New students were assigned !

New students that enroll in this spring were assigned to our lab !

  • Uno Takuma
  • Kato Taiki
  • Kono Mayuka
  • Baba Takeru
  • Fukuda Akihisa
  • Fukumoto Naoya
  • Yoshimitsu Masahiro
  • Yoshimura Kazuma